Dzienny młodzieżowy obóz Patriotyczno- Religijny w Skansenie

Od 16 do 20 maja 2016 roku się na terenie Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie trwał edukacyjny obóz Patriotyczno-religijny. Uczestnikami byli wybrani uczniowie III klas gimnazjów z Mniszewa i Magnuszewa. Organizatorami i pomysłodawcami tego pionierskiego przedsięwzięcia byli: nauczyciel historii z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz ksiądz wikariusz parafii św. Jana w Magnuszewie Wojciech Jaworski, którzy wraz z nauczycielami z Publicznego Gimnazjum w Mniszewie, Agnieszką Kuczyńskąi Danielem Jakubiakiem, pełnili również role opiekunów młodzieży.

Obóz rozpoczął się w poniedziałek rano wciągnięciem biało czerwonej flagina maszt i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz Mszą Świętą Polową, w której uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami i dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Mniszewie Małgorzatą Grądziel. Obecni byli również przedstawiciele samorządu gminy,na czele z z Wójtem gminy Magnuszew Markiem Drapałą i przewodniczącym rady gminy Zbigniewem Rybarczykiem.We Mszy świętej brał również udział proboszcz parafii Mniszew Czesław Niewczas.

Teren Skansenu na czas przebywania młodzieży przyjął charakter obozowiska żołnierskiego. Wszyscy uczestnicy musieli się poddać dyscyplinie wojskowej, a wybranym dowódcom grup zostały powierzone bardzo odpowiedzialne zadania. Uczestnicy obozu bardzo chętnie włączali się we wszystkie działania, przygotowując i prezentując swoje umiejętności przed grupą.

Celem zorganizowania obozu dla młodzieży o tej tematyce było rozbudzanie i kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych, oraz promowanie wartości religijnych.Podczas zajęć obozowych, odbywających się codziennie w godzinach 9.30-16.30,młodzież zapoznała się z wieloma ciekawymi tematami. Poznała historię terenu gminy Magnuszew i ludzi zasłużonych dla regionu. Omówiła też tragiczny przebieg walk o przyczółek Warecko Magnuszewski i zwiedziła wystawę zabytkowych eksponatów militarnych, zgromadzonych w muzeum. Uczyła się dlaczego i w jaki sposób pielęgnować miejsca pamięci narodowej. Poznawała zagadnienia z zakresu historii oręża polskiego,obronności kraju i śpiewała pieśni patriotyczne. Oprócz zajęć teoretycznych odbywających się w Muzeum-Centrum Kultury i Tradycji Historycznej, młodzi uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych. Były liczne konkursy tematyczne, zadania sprawnościowe,nauka musztry wojskowej oraz porządkowanie terenu wokół sprzętu bojowego wyeksponowanego w Skansenie. Odbył się też wyjazd do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Udział w obozie był dla jego 40 uczestników swoistym wyróżnieniem i nagrodą za szczególne osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w nauce. Był nie tylko edukacją, ale wypoczynkiem i integracją młodzieży z terenu gminy ,która będzie długo go wspominać.

Mamy nadzieję że ten pierwszy próbny obóz i zadowolenie uczestników spowoduje, że inne szkoły z terenu gminy i spoza niej będą chciały iść w ich ślady i organizować podobne przedsięwzięcia.


Oto dwie relacje filmowe z Obozu Patriotycznego. Jedna przygotowana przez Daniela Kutyłę, a druga przez telewizję Nasz Powiat.